Monday, April 6, 2020

AKtiviti PdPA di Rumah.

Tajuk: Komsas: Gurindam Dua Belas Fasal yang Ketiga


GURINDAM DUA BELAS (FASA YANG KETIGA)
Rangkap                                                                                              Maksud
Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita.
Apabila seseorang itu berjaya menjaga penglihatannya dengan baik, maka tidak akan timbul pelbagai keinginan yang dapat merosakkannya.
Apabila terpelihara kuping,
Khabar yang jahat tiadalah damping.
Apabila seseorang itu berjaya menjaga pendengarannya dengan baik, berita-berita yang tidak elok dapat dihindari.
Apabila terpelihara lidah,
Nescaya dapat daripadanya faedah.
Apabila seseorang itu berjaya mengawal pertuturannya, banyak kebaikan akan diperolehnya.
 Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan,
Daripada segala berat dan ringan.
Apabila seseorang berjaya mengawal anggota tangannya, perkara yang berat dan ringan akan dapat diselasaikan.
Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tiada senonoh
Sekiranya seseorang gagal mengawal nafsu makannya, maka banyak perkara yang memudaratkan akan timbul.
Anggota tengah hendaklah diingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat.
Perlunya kebijaksanaan mengawal nafsu syahwatnya supaya semangat mereka tidak mudah luntur.
Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.
Perlunya mengawal pergerakan kaki agar tidak pergi ke tempat- tempat yang boleh membawa kerosakan

TEMA
Nasihat memelihara anggota diri.
 Gurindam ini memberikan nasihat supaya kita sentiasa memelihara anggota diri dan berbudi pekerti.
PERSOALAN
1.      Persoalan manfaat memelihara penglihatan dalam kehidupan.
Cth : Mata haruslah dipelihara sebaik-baiknya supaya tidak melihat sesuatu perkara yang dilarang oleh Tuhan. (Rangkap 1)
2.     Persoalan kebaikan memelihara tutur kata.
Cth :  Seseorang yang menjaga tutur kata akan mendapat banyak manfaat. (Rangkap 3)
3.     Persoalan kepentingan memelihara pendengaran.
Cth :  Telinga perlu dijauhkan daripada mendengar segala hasutan dan kejian. (Rangkap 2)
4.     Persoalan semangat penting dalam kehidupan.
Cth :  Kehidupan seseorang perlulah dijalani dengan penuh semangat. (Rangkap 6)
GAYA BAHASA
1.      Kata ganda
Cth :  cita-cita (rangkap 1; baris 2)
2.     Asonansi
Cth :  Pengulangan vokal a  -Apabila terpelihara mata,( rangkap 1; baris 1)
3.     Aliterasi
Cth : Pengulangan bunyi konsonan g – Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan (rangkap 4 baris 1)
4.     Bahasa kiasan
Cth :  Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh (rangkap 5)
BENTUK
1.      7 rangkap
2.     Setiap rangkap mengandungi 2 baris
3. Jumlah perkataan antara 2 hingga enam perkataan
Cth : Sedikitlah cita-cita. (rangkap 1; baris 2)
Di situlah banyak orang yang hilang semangat. (rangkap 6 ; baris 2 )
4.     Suku kata antara 8 hingga 15 suku kata
Cth : Se/di/kit/lah/ ci/ta/-ci/ta.  – 8 suku kata  (rangkap 1; baris 2)
Di/ si/tu/lah/ ba/nyak/ o/rang/ yang/ hi/lang/ se/mang/at
15 suku kata (rangkap 6; baris 2)
5.     Rima akhir aa
Cth:  Apabila terpelihara kuping, – a
Khabar yang jahat tiadalah damping. – a      (rangkap 2; baris 1 & 2)
NILAI
1.      Kebijaksanaan
Cth :  Kebijaksanaan dalam menuturkan kata-kata
2.     Kesederhanan
Cth: Kesederhanaan ketika menghadap rezeki.
3.     Kesabaran
Cth: Kesabaran memelihara mata daripada melihat perkara negatif.
4.     Berbudi bahasa
Cth : Seseorang perlu menjaga tutur kata agar mendapat banyak faedahnya.
PENGAJARAN
1.      Kita hendaklah menjaga penglihatan kita agar tidak menimbulkan keinginan yang tidak baik.
2.     Kita mestilah memelihara pendengaran kita agar tidak mendengar berita yang tidak sahih.
3.     Kita haruslah menjaga anggota kaki agar tidak menjejaki tempat yang tidak berfaedah.
.
Soalan latihan.
1.      Berdasarkan gurindam, mengapakah kita perlu memelihara anggota diri? [2 markah]
  1. Kemunculan media sosial seperti whatsapp, telegram, twitter dan facebook menjadi wadah kepada individu yang tidak bermoral untuk menyebarkan berita-berita yang boleh mempengaruhi minda pembacanya.
           Pada pendapat  anda, apakah  tindakan  yang  akan  anda  ambil sekiranya  anda  menerima sesuatu   berita yang diragui kebenarannya?        [3 markah]
3.     Huraikankan dua pengajaran yang terdapat dalam gurindam tersebut.                       [4 markah]

No comments: